Tìm kiếm văn bản

KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng CNTT trong trường Mầm Non Huyện Quốc Oai Năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 40/KH-PGD&ĐT ngày 26/9/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2018-2019;
Để tiếp tục ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường mầm non Huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Số kí hiệu KH Số 20c/ KH-MNH
Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/09/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận

Nội dung

 

UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MN HUYỆN QUỐC OAI
__________________________
Số:  20C/KH-MNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________
Quốc Oai, ngày 27 tháng 9 năm 2018
                                                         
                                                              KẾ HOẠCH

                        Triển khai ứng dụng CNTT trong trường Mầm Non Huyện Quốc Oai
                                                          Năm học 2018-2019
                                                                                                                                                _________________________

Thực hiện Công văn số 40/KH-PGD&ĐT ngày 26/9/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2018-2019;
Để tiếp tục ứng dụng CNTT một cách hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trường mầm non Huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong trường học.
2. Yêu cầu
Quán triệt  tới CB,GV,NV  thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT tại các nhóm lớp; gắn kết chặt chẽ các hoạt động của ngành và nhà trường với ứng dụng CNTT.
3. Các chỉ tiêu chính
 
  • Sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong quản lý và điều hành; khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử.
  • Sử dụng có hiệu quả các đồ dùng trang thiết bị CNTT sẵn có trong nhà trường: máy chiếu, máy tính, ti vi thông minh màn ảnh rộng…
  • Sử dụng và cập nhật kịp thời các phần mềm trong công tác quản lý.
  • 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Tích cực tham gia xây dựng, ứng dụng bải giảng Eleaming trong giảng dạy và học tập. Xây dựng các chuyên đề nhằm bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
- Nhà trường tiếp tục triển khai dịch vụ tuyển sinh trực tuyến theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
- Triển khai các phần mềm:
+ Phần mềm quản lý phổ cập tại địa chỉ http://pc.hanoiedu.vn;
+ Phần mềm EQMS tại địa chỉ http://eqms.eos.edu.vn;
+ Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS;
+ Phần mềm EMIS tại địa chỉ thongke.smas.edu.vn.
- Tăng cường ứng dụng các dịch vụ nhắn tin miễn phí qua môi trường mạng để thông tin giữa nhà trường với phụ huynh, …
- Thường xuyên kịp thời cập nhật nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Thực hiện công tác công khai dân chủ trên trang thông tin điện tử, qua mail nội bộ của CBGVNV trong toàn trường.
- Triển khai phần mềm quản lý bán trú của công ty Vietec theo chỉ đạo của Sở và Phòng GDĐT.
- Xây dựng Ban truyên thông của nhà trường, gồm các trưởng, các phó chuyên môn và nhân viên hành chính. Các nội dung, hình ảnh video văn bản chỉ đạo các cấp được đăng tải lên Website của nhà trường hàng tháng.
 
  1. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.
- Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng Elening năm học 2018-2019. Phổ biến, hướng đẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-Leaming của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://eleaming.moet.edu.vn và Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ http://elearning.hanoiedu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.
- Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phân mềm dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.
- 100% giáo viên sử dụng tốt máy vi tính và máy chiếu đã được trang cấp vào trong công tác giảng dạy.
- Xây dựng các “kho” học liệụ và các bài giảng điện tử theo môn học và theo khối lớp. Yêu cầu mỗi tháng, giáo viên gửi vào “kho” ít nhất là 4 bài giảng điện tử. để làm tư liệu chung của nhà trường.
- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ chức cho giáo viên các nhóm lớp tham gia chuyên đề “ Học tập, trao đổi các thủ thuật, kỹ năng xây dựng giáo án điện tử, khai thác tư liệu trên internet”.
3. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị CNTT và truyền thông
- Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
+ Duy trì hoạt động hàng ngày trên máy vi tính kết nối với ti vi thông minh. Bảo dưỡng và sửa chữa khịp thời khi gặp sự cố về máy móc.
+ Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...).
-  Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mt an toàn, an ninh thông tin. Đy mạnh tuyên truyên tới toàn th cán bộ, giáo viên kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT
- Rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trình độ CNTT của cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015; Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015; Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS công lập.
- Chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.
- Cử CBGVNV tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn theo kế hoạch của cấp trên.
- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng soạn giảng, ứng dụng cho 100% giáo viên tại các nhóm lớp.
III. Lịch triển khai

 
Thời gian Nhiệm vụ Đơn vị thực hiện
9/2018 Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 . Ban Giám hiệu
10/2018 Nộp kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 15/10/2018 Ban Giám hiệu
11/2018 Xây dựng thi thiết kế bài giảng Elearning năm học 2018-2019 cấp trường Ban Giám hiệu
12/2018 Tổ chức thi thiết kế bài giảng Elearning năm học 2018-2019 cấp trường Ban Giám hiệu, Giáo viên, nhân viên
01/2019-
02/2019
Chấm sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng Elearning và gửi bải dự thi cấp huyện Ban Giám hiệu và giáo viên
05/2019 Báo cáo tổng kết ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 Ban Giám hiệu
06/2019 Đánh giá, xếp loại việc khai thác sử dụng công nghệ thông tin năm học 2018-2019 Phòng GD&ĐT
07/2019
08/2019
Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng CNTT hè 2019 Ban Giám hiệu

IV. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT vào các hoạt động của nhà trường một cách cụ thể, khả thi trên cơ sở kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Triển khai kế hoạch một cách nghiêm túc, có hiệu quả.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các website của Bộ, Sở, Phòng, Trường. Tích cực hưởng ứng, tham gia ngày hội CNTT cấp cụm, cấp Huyện và cấp Thành phố lần thứ IV.
- Tập huấn, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Chú trọng khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào các bài giảng của giáo viên tại đơn vị. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.
- Bố trí kinh phí nhằm đầu tư hệ thống mạng và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019. Đề nghị CB,GV,NV trong trường nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT Quốc Oai (báo cáo);
- CBGVNV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNGĐình Thị Dung

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Cơ quan ban hành
Video
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay139
  • Tháng hiện tại1,589
  • Tổng lượt truy cập1,273,163
Bộ GD - ĐT
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây