ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Thứ ba - 11/09/2018 20:36
Hà Nội: Thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2018-2019. HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, ban hành Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020).
Hình ảnh trẻ mầm non uống sữa học đường hàng ngày
Hình ảnh trẻ mầm non uống sữa học đường hàng ngày
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 4019/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYT Đ ÁN THC HIN CHƯƠNG TRÌNH SA HỌC ĐƯNG CI THIN TÌNH TRNG DINH DƯNG GÓP PHN NÂNG CAO TM VỚI TRẺ EM MU GIÁO VÀ HC SINH TIU HC TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH HÀ NI, GIAI ĐOẠN (2018- 2020)
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020);
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3066/TTr-SGDĐT ngày 24/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020) (Sau đây gọi tắt là Đề án).
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn th, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình và kết quả thực hiện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể Thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài thuộc Thành phố;
- VPUB: PCVP Đ.H.Giang, T.V.Dũng;
KGVX, KT, TKBT, TH, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVXchien.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý
 
 

Nguồn tin: Đỗ Thi Ngọc Dung:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Công văn số: 1237/SDGĐT-VP

Công văn về dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 27 | lượt tải:22

KẾ HOẠCH số:112/KHLN YT-GDĐT

Kế hoạch trung tâm y tế về phòng chống bệnh chân tay miệng năm 2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 27 | lượt tải:10

Công văn số: 5942/BGDĐT-QLCL

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 58 | lượt tải:13

83/HD-UBND

Hướng dẫn số: 83/ HD-UBND

Thời gian đăng: 16/05/2019

lượt xem: 32 | lượt tải:47

2688/HD-SNV

Hướng dân số 2688/HD-SNV

Thời gian đăng: 16/05/2019

lượt xem: 19 | lượt tải:12

25/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018

Thời gian đăng: 21/05/2019

lượt xem: 28 | lượt tải:7

4248/SGD&ĐT-VP

Công văn 4248/SGD&ĐT-VP

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 22 | lượt tải:13

KH Số 20c/ KH-MNH

KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng CNTT trong trường Mầm Non Huyện Quốc Oai Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 28/10/2018

lượt xem: 102 | lượt tải:48

Kế hoạch số 17/ KH-MNH   

kế hoạch số 17 KH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường mầm non Huyện

Thời gian đăng: 23/10/2018

lượt xem: 112 | lượt tải:42

22/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 26 | lượt tải:10
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
h1
h2
h3
h4
h5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây